Rumah > Pengetahuan > Kandungan
DENGAN MONOGLYCERIDE MSDS
- Sep 28, 2018 -

DENGAN MONOGLYCERIDE MSDS

_______________________________________________________________________________

1. PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

Monoglyceride Distilled (DMG)

Pembekal: ZHENGZHOU YIZELI INDUSTRIAL CO., LTD

ZHENGZHOU-CHINA

TEL: + 86-371-86259770 FAX: + 86-371-86259770.

_______________________________________________________________________________

2. KOMPOSISI / MAKLUMAT MAKLUMAT

NAMA PRODUK: DISTILLED MONOGLYCERIDE (DMG)

CAS-nombor: 31566-31-1 OR 123-94-4

Nombor EINECS: 307-332-8

_______________________________________________________________________________

3. PENGENALAN HAZARDS

Apabila mengendalikan produk serbuk halus terdapat risiko letupan habuk.

_______________________________________________________________________________

4. LANGKAH-LANGKAH PERTUDUHAN-PERTOLONGAN

Sentuhan mata: Bilas dengan banyak air.

Sentuhan kulit: Basuh dengan sabun dan air jika perlu.

Penyedutan: Udara segar jika rasa tidak selesa dirasakan.

Pengingesan: Tiada rawatan diperlukan dalam keadaan biasa. Sekiranya gejala berlaku, dapatkan nasihat perubatan.

Kemudahan pertolongan cemas: Tidak berkenaan.

Nasihat doktor: Tiada.

_______________________________________________________________________________

5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Pemadam dengan serbuk kering, karbon dioksida, busa atau kabus air

Jangan gunakan jet air.

Rawat sebagai pembakaran lemak cair.

_______________________________________________________________________________

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN AKSI

Langkah berjaga-jaga diri: Lantai yang tercemar mungkin licin.

Langkah berjaga-jaga alam sekitar: Tidak berkenaan.

Kaedah untuk membersihkan: Bersihkan tumpahan dengan tuala. Basuh kawasan yang kotor dengan sabun dan air atau detergen.

_______________________________________________________________________________

7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Pengendalian: Debu berlebihan harus dielakkan. Kawasan kerja harus disimpan bebas dari sumber debu dan pencucuhan terkumpul.

Penyimpanan: Simpan di dalam bekas asli. Halangkan cahaya yang berlebihan.

_______________________________________________________________________________

8. KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI

Standard pendedahan: Tidak tersedia.

Kawalan kejuruteraan: Tidak berkenaan.

Peralatan pelindung: Tidak berkenaan.

Permintaan pendidikan: Arahan dalam penggunaan produk ini dan pengetahuan tentang Risalah Data Keselamatan Bahan ini.

_______________________________________________________________________________

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa: Bahan berminyak dengan bau neutral.

Kelarutan: Tidak larut dalam air.

Titik didih:> 250 ° C.

Titik kilat:> 100 ° C.

Tekanan wap: Tidak berkenaan.

Titik turun: Lihat Penerangan Produk.

Had mudah terbakar: Tidak berkenaan.

Kepadatan: Tidak tersedia.

_______________________________________________________________________________

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

DMG stabil dalam keadaan biasa penggunaan.

Keadaan yang perlu dielakkan: Tiada.

Bahan yang perlu dielakkan: Tiada.

Produk penguraian berbahaya: Tiada.

_______________________________________________________________________________

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Sentuhan mata atau kulit boleh menyebabkan kerengsaan ringan.

Tiada kesan toksik yang diketahui dalam keadaan normal daripada penyedutan debu atau wap dari produk ini ..

_______________________________________________________________________________

12. MAKLUMAT EKOLOGI

DMG dipercayai tidak berbahaya kepada alam sekitar berkenaan dengan mobiliti, ketekunan dan kemerosotan, potensi bioakumulatif, ketoksikan akuatik dan data lain yang berkaitan dengan ekotoksisiti.

_______________________________________________________________________________

13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kuantiti sisa kecil dilupuskan sebagai sampah domestik.

Jumlah kuantiti dilupuskan mengikut peraturan tempatan.

_______________________________________________________________________________

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

DMG tidak dianggap berbahaya menurut ADR, RID, IMO dan IATA.

_______________________________________________________________________________

15. MAKLUMAT PENGAWALAN

DMG tidak dikelaskan sebagai berbahaya menurut arahan EU 91/155.

_______________________________________________________________________________

16. MAKLUMAT LAIN

Helaian data ini mematuhi Arahan EU 91/155 seperti yang dipinda.

Maklumat lain

Penerangan produk tersedia atas permintaan.

_______________________________________________________________________________

Maklumat yang terkandung di dalam ini disediakan tanpa sebarang jaminan. Majikan harus menggunakan maklumat ini sebagai tambahan kepada maklumat lain yang dikumpulkan oleh mereka dan harus membuat penentuan independen kesesuaian dan kelengkapan informasi dari semua sumber untuk memastikan penggunaan bahan ini dan keselamatan dan kesehatan pekerja


Hakcipta Terpelihara © Zhengzhou Yizeli Industrial Sdn Bhd All Rights Reserved.